Aktualności
A A A

Badania testami i kwestionariuszami psychologicznymi

Testy psychologiczne:

 • są zbiorami zadań lub pytań, które pozwalają na uzyskanie takich próbek zachowań, o których można przyjąć, że są wskaźnikami cech psychologicznych
 • muszą spełniać szereg surowych kryteriów (muszą być obiektywne, wystandaryzowane, trafne, rzetelne oraz muszą mieć odniesienie do norm)

 

Bogaty zbiór licencjonowanych narzędzi diagnostycznych, którym dysponujemy oraz doświadczenie w ich wykorzystywaniu umożliwiają nam dobranie, najbardziej odpowiedniego zestawu testów do diagnozowania:

 • możliwości intelektualnych - sprawności umysłowej, inteligencji ogólnej a także procesów poznawczych, np. uwagi i spostrzegawczości,
 • predyspozycji osobowościowych - osobowości i samooceny,
 • problemów i zaburzeń psychicznych (test MMPI / Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości, SCID / Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń)
 • poziomu umiejętności społecznych - inteligencji emocjonalnej, kompetencji społecznych, zdolności społecznych,
 • dominującego stylu radzenia sobie ze stresem, poczucia kontroli, dyrektywności i wielu innych zmiennych.

 

Badanie testami obejmuje dwa spotkania: na pierwszym przeprowadzany jest krótki wywiad i badany wypełnia testy, na drugim spotkaniu omawiane są wyniki uzyskane w badaniu.

 • Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości MMPI-2

  Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości, MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) to samoopisowy kwestionariusz osobowości, który może być wsparciem w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Wyniki inwentarza mogą być ujmowane na 121 skalach, w tym na skalach kontrolnych i klinicznych.

   

  MMPI-2 stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i inne). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).

 • Lista przymiotnikowa ACL Gougha i Heilbruna

  ACL (Adjective Check List) to interesujące narzędzie do diagnozowania osobowości - lista 300 przymiotników odnoszących się do ludzkich cech i zachowań. Osoba badana ma wybrać te z nich, które jej zdaniem najlepiej ją charakteryzują.

   

  Zalety tego narzędzia to szerokie spektrum diagnozowanych cech zachowania oraz nieinwazyjność, łatwość w jego stosowaniu i stosunkowo krótki czas wypełniania przez badanego. Należy podkreślić, że sama procedura badania wzbudza u badanych mało oporu - ocena siebie samego za pomocą przymiotników jest bardzo naturalnym sposobem mówienia o sobie i innych ludziach.

 • Bateria testów APIS-Z

  APIS-Z jest wielowymiarową baterią służącą do pomiaru inteligencji ogólnej, która uwzględnia cztery typy zdolności: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i społeczne.

   

  Rekomendujemy to narzędzie do celów rekrutacji w badaniach dotyczących stanowisk, na których sprawność umysłowa jest ważnym kryterium selekcyjnym,.

   

 • Test Matryc Ravena

  Stosowany na całym świecie niewerbalny test do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej.

   

  Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych.

   

 • Kwestionariusz FCZ-KT

  Kwestionariusz do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania.

   

  Kwestionariusz umożliwia badanie struktury temperamentu za pomocą 6 cech: Żwawości, Perseweratywności, Wrażliwości sensorycznej, Reaktywności emocjonalnej, Wytrzymałości i Aktywności.

 • EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka

  Kwestionariusz osobowości oparty na teorii H.J. Eysencka. Uzyskiwane w badaniu kwestionariuszem wyniki ujmowane są na 6 skalach: Ekstrawersja - Introwersja, Neurotyzm, Psychotyzm, Skala kontrolna (Skala Kłamstwa), Skłonność do uzależnień i i Skłonność do przestępstw.

 • Kwestionariusz NEO PI-R

  Popularny w praktyce dobory i oceny personelu na całym świecie kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech "Wielkiej Piątki".

   

  Polską adaptację rekomendujemy przede wszystkim do badań grupowych.